Temat

Ikona obiektów DODAWANIE I ODEJMOWANIE UłAMKóW ZWYKłYCH

Cel główny:

Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomosci i umiejetnosci dotyczacych
dodawania i odejmowania ułamków zwykłych.

Cele operacyjne:


a) uczen umie:
 - dodawać i odejmować ułamki zwykłe i liczby mieszane o różnych mianownikach,
 - rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania
ułamków zwykłych

b) uczen rozumie:
 - definicje ułamka,
 - zasadę sprowadzania do wspólnego mianownika,
 - zasade dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o różnych mianownikach